Explorer les Livres électroniques

Svájci export formalitások anti aging. Catégories

Bizonyos adatokat pl. Több mint 65 évvel később, rekordmennyiségű valódi eredmény elérése után változatlanul és teljes mértékben ragaszkodunk ezekhez az elvekhez.

Nagyon sok dolog változott meg az ENSZ megalapítása óta. A Szervezet taglétszáma közel megnégyszereződött, miközben a anti aging élelmiszer, a népesség növekedése és a globalizáció mind külön-külön hozzájárultak modern világunk átrajzolásához.

A világ fejlődésével együtt gyarapodtak a kihívások is. A technológiai fejlődés mindenkit érint, és mindenkihez kötődik úgy, ahogyan akár egy évtizeddel ezelőtt sem tudtuk elképzelni; pénzügyi, élelmiszer- egészségügyi és energiaválságok nem voltak tekintettel országhatárokra; továbbá az éghajlatváltozás és más ökológiai veszélyek rávilágítottak arra, hogy a fenntartható fejlődés három egymást kiegészítő pilléren nyugszik: társadalmi fejlődés, gazdasági növekedés és környezetvédelem.

E kihívások kezelésére multilaterális együttműködésre van szükség sokkal inkább, mint bármikor, a cselekvés leghatékonyabb helyszíne pedig változatlanul az ENSZ. Csak együttműködve ragadhatjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyeket ezek a monumentális változások teremtenek, és kerülhetjük el azokat a kockázatokat, amelyeket ezek felvetnek. Ez a század áttöréssel kezdődött: ben a millenniumi fejlesztési célok MDG-k megvalósítható ütemezésű tervet jelentettek az emberek legégetőbb szükségleteinek a kielégítésére.

Ma már igazi eredményeink vannak. A fejlesztési sikertörténetek növekvő számával párhuzamosan — a beiskolázás drámai növekedése, szélesebb körű hozzáférés a tiszta vízhez, a betegségek hatékonyabb kezelése, a zöldtechnológia növekedése — az MDG-k átalakító hatása tagadhatatlan.

svájci export formalitások anti aging

Ugyancsak mindenütt fontos a hétköznapi emberek olthatatlan vágya arra, hogy lássák: az ENSZ Alapokmányának alapvető értékei megvalósulnak mindennapi életükben. Dél-Szudántól Kelet-Timorig, Tunéziától Kirgizisztánig találkoztunk olyan emberekkel, akik a demokratikus számonkérhetőségre, a szabadságra és az emberi jogokra vágynak.

Az ENSZ változatlanul kifejezésre juttatja és kiáll az egyetemes értékek mellett, valamint saját rendszerén keresztül azon dolgozik, hogy beleszője ezeket a nemzeti és nemzetközi élet szövetébe. Az Alapvető tények az ENSZ-ről, amelyet először ben adtak ki, bemutatja a Szervezet történetét, céljait, struktúráját és a legutóbbi fejlesztéseket. Miután a politikában, a gazdaságban a technológia és az emberi jogok területén is új kihívások keletkeznek, az ENSZ folyamatosan fejlődik, hogy kezelni tudja ezeket.

Figyelemre méltó példa az UN-Women 3 létrehozása ben, amelynek az svájci export formalitások anti aging célja, hogy segítse előmozdítani a nemek közti egyenlőség és a nők felemelkedésének előnyeit az ENSZ napirendjének teljes spektrumában. Ugyanakkor a menedzsment most zajló változási folyamata az ENSZ-ben segít bennünket abban, hogy többet és hatékonyabban végezzünk.

Javasolom ezt a kiadványt mindenkinek, akit érdekel ez az egyedülálló, felbecsülhetetlenül értékes és nélkülözhetetlen Szervezet, egyrészt referenciaként arról, hogy mit ért el eddig, másrészt pedig útmutatóként, hogy milyen feladatok várnak svájci export formalitások anti aging megoldásra.

Több mint egy évszázaddal ezelőtt, ben tartották az első Nemzetközi Békekonferenciát Hágában azzal a céllal, hogy multilaterális okmányokat dolgozzanak ki a válságok békés megoldására, a háborúk megakadályozására és a hadviselés szabályainak kodifikálására. A konferencia elfogadta a Nemzetközi viták békés megoldására vonatkozó egyezményt, és létrehozta az Állandó Választott Bíróságot, amely ben kezdett működni. Miután a Nemzetek Szövetsége beszüntette tevékenységét, mert nem tudta megakadályozni a második világháborút, a konfliktusok békés megoldásának szükségessége a nemzetközi együttműködés és párbeszéd keretében tovább fokozódott.

Roosevelttől származik a második világháború idején.

Magyar Nemet Jogi Szotar PDF

Először az Egyesült Nemzetek Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kína és a Szovjetunió képviselői által ben, Washingtonban folytatott tárgyalások svájci export formalitások anti aging — a következő évben — 50 ország delegátusai találkoztak San Franciscóban az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Szervezetről tartott konferenciáján.

Lengyelország nem képviseltette magát a konferencián, később írta alá az Alapokmányt, és ezzel az 51 alapító tagállam egyike lett. A világbéke e történelmi ígéretének emlékére minden év október én ünneplik az ENSZ napját. Dacára azoknak az erős megosztottságoknak, melyekből az ENSZ megszületett a második világháborúban, s amelyek az ezt követő hidegháború idején folytatott számos tárgyalás során jelentkeztek, a jelentős nézetkülönbségek ellenére az ENSZ, hű maradva ehhez az ígérethez, továbbra is fejlődik.

Ez egyre lényegesebb a Az Alapokmány olyan nemzetközi szerződés, amely törvénybe foglalja a nemzetközi kapcsolatok alapelveit — az államok szuverén egyenlőségétől az erő olyan alkalmazásának tilalmáig, amely bármilyen értelmezésben összeegyeztethetetlen az Anti mlm anti aging krémek krém retinnel a céljaival.

Az Alapokmány bevezetőből és 19 fejezetbe csoportosított cikkből áll. Ezek közül az I. Ennek folytán kormányaink San Francisco városában összegyűlt, jó és kellő formátumú meghatalmazással ellátott képviselőik útján elfogadták az Egyesült Nemzetek jelen Alapokmányát, és ezáltal nemzetközi szervezetet létesítenek, amelynek Egyesült Nemzetek lesz a neve.

Az ENSZ az alábbi alapelveknek megfelelően tevékenykedik: Valamennyi tagjának szuverén egyenlőségén alapul. Minden tagja köteles az Alapokmányban vállalt kötelezettségeit jóhiszeműen teljesíteni.

Köteles nemzetközi viszályait békés eszközökkel, a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság veszélyeztetése nélkül rendezni. Nemzetközi kapcsolataiban tartózkodik az erőszakkal való fenyegetéstől vagy az erőszak alkalmazásától bármelyik más állam ellen. Az Alapokmány egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel az ENSZ-et arra, hogy olyan ügyekbe avatkozzon, amelyek alapvetően valamelyik állam belső joghatóságának a körébe tartoznak. Eddig az Alapokmánynak négy cikkét módosították, egyet kétszer is: ben a Biztonsági Tanács létszámát ről re emelték svájci export formalitások anti aging Új tagállamok felvétele a Biztonsági Tanács ajánlása alapján a Közgyűlés határozatával történik.

Az Alapokmány lehetővé teszi olyan tag tagságának a felfüggesztését vagy kizárását, amely megsérti az Alapokmány alapelveit, ám a Szervezet létrejötte óta egyetlen ilyen eset sem történt. Az arabot ban ugyancsak elismerték hivatalos nyelvként. Az ENSZ-család svájci export formalitások anti aging ennél sokkal nagyobb, magában foglal 15 szakosított intézményt, továbbá számos programot és alapot, valamint egyéb szerveződéseket. Az összes tagállam képviselőiből áll, ezek mindegyike egy szavazattal rendelkezik.

Olyan fontos kérdésekben, mint a békére és biztonságra, új tagok felvételére és költségvetési kérdésekre vonatkozó ajánlások, a fogyasztói jelentések a legjobb öregedésgátló bőrápoló kétharmados többségre van szükség.

Egyéb kérdésekben a döntések svájci export formalitások anti aging szótöbbséggel történnek. Feladatok és hatáskör Az Alapokmány értelmében a Közgyűlés feladatai és hatásköre az alábbiakra terjed ki: Megvizsgálja és ajánlásokat tesz a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló együttműködés alapelveire, beleértve a leszerelés és fegyverkezés szabályozásának alapelveit.

Megtárgyal bármilyen olyan kérdést, amely a nemzetközi békére és biztonságra vonatkozik, kivéve, amikor egy vitás kérdést vagy helyzetet a Biztonsági Tanács éppen tárgyal, hogy javaslatokat tegyen annak megoldására. A fenti kivételtől eltekintve megtárgyal bármilyen kérdést, amely az Alapokmány hatáskörébe, illetve az ENSZ bármelyik szervének hatás- és feladatkörébe tartozik, és ezekre vonatkozó ajánlásokat tesz. Tanulmányok elkészítését kezdeményezi, továbbá ajánlásokat tesz arra, hogy előmozdítsa a nemzetközi politikai együttműködést, a nemzetközi jog fejlesztését és kodifikálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok megvalósítását mindenki számára, valamint a nemzetközi együttműködés 20 elősegítését gazdasági, szociális, kulturális, nevelésügyi és egészségügyi területeken.

Ajánlásokat tesz bármelyik olyan helyzet békés rendezésére, tekintet nélkül annak eredetére, amely a nemzetek közötti baráti kapcsolatok gyengítéséhez vezethet. Megvizsgálja és jóváhagyja az ENSZ költségvetését, és meghatározza a tagállamok tagdíj hozzájárulásának arányait. Megválasztja a Biztonsági Tanács nem állandó tagjait, a Gazdasági és Szociális Tanács tagjait és a Gyámsági Tanács további tagjait amikor szükséges ; a Biztonsági Tanáccsal együttesen megválasztja a Nemzetközi Bíróság bíráit, és a Biztonsági Tanács javaslata alapján kinevezi a főtitkárt.

A Közgyűlés által novemberében elfogadott Egyesülvén a békéért Uniting for peace határozata alapján a Közgyűlés intézkedéseket tehet abban az esetben, ha a Biztonsági Tanács állandó tagjainak egyhangú állásfoglalása hiányzik, s így a testület nem tud lépéseket tenni, amikor úgy tűnik, hogy fennáll a béke veszélyeztetése vagy a békeszegés, illetve agressziós cselekedetek elkövetésének a lehetősége.

A Közgyűlésnek felhatalmazása van arra, hogy azonnal megvizsgálja az ilyen ügyeket, és ajánlásokat tegyen a tagállamoknak azokra a kollektív intézkedésekre, amelyek a békeszegés vagy agressziós cselekedet esetén magukba foglalják a fegyveres erő alkalmazását, ha erre a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához vagy helyreállításához szükség van.

Ülésszakok A Közgyűlés rendes ülésszaka minden év szeptembere harmadik hetének keddjén kezdődik. Az első hétnek az a hét számít, amely legalább egy munkanapot tartalmaz. A rendes ülésszak kezdete előtt legalább három hónappal választják meg a Közgyűlés elnökét, 21 alelnökét és a Közgyűlés hat fő bizottságának elnökét.

Az egyenlő földrajzi képviselet biztosításához a Közgyűlés elnökségét minden évben változtatják a tagállamok öt csoportja: az afrikai, ázsiai, keleteurópai, latin-amerikai, valamint nyugat-európai és más államok csoportja között. A rendes ülésszakon túl a Biztonsági Tanácsnak, az ENSZ tagállamai többségének vagy egy tagállamnak a kérésére is — ha a tagállamok többsége egyetért - össze lehet hívni a Közgyűlés rendkívüli ülésszakát.

A Biztonsági Tanács bármelyik kilenc tagjának igenlő szavazata alapján a Biztonsági Tanácsnak, az ENSZ tagállamai többségének vagy egy tagállamnak a kérésére is — ha a tagállamok többsége egyetért - 24 órán belül sor kerülhet a Közgyűlés sürgős rendkívüli ülésszakára. Az egyes rendes ülésszakok kezdetén a Közgyűlés általános vitát tart — gyakran állam- és kormányfők részvételével —, amikor a tagállamok kifejtik nézeteiket a legsürgetőbb nemzetközi kérdésekről.

Az ENSZ egész éves munkáját nagyrészt a Közgyűlés mandátumai határozzák meg — ez úgy is értelmezhető, hogy ez a tagállamok többségének az 21 akarata, amely az elfogadott határozatokban és döntésekben jut kifejezésre. Ezt a munkát a következő fórumok végzik: a bizottságok és más testületek, amelyeket a Közgyűlés hozott létre olyan speciális kérdések tanulmányozására és az azokra vonatkozó jelentések készítésére, mint a leszerelés, a békefenntartás, a fejlődés és az emberi jogok; a Svájci export formalitások anti aging által összehívott nemzetközi konferenciák; és az ENSZ Titkársága — a főtitkár és a nemzetközi tisztviselőkből álló személyzete.

Határozatokat és döntéseket, beleértve a bizottságok által javasoltakat, a plenáris ülésen fogadhatnak el — szavazással vagy anélkül — rendszerint svájci export formalitások anti aging rendes ülésszak év végi szünete előtt, decemberben.

A Közgyűlés általában a jelen lévő és szavazó tagok többségének támogató szavazatával fogadja el határozatait és döntéseit.

V. KHEOPS Tudományos Konferencia

Fontos kérdéseket — ideértve a nemzetközi békére és biztonságra vonatkozó ajánlásokat, bizonyos főszervekbe a tagok megválasztását, valamint a költségvetési ügyeket — kétharmados többséggel kell eldönteni. A szavazás lebonyolítható jegyzőkönyvbe foglalt szavazással, kézfenntartással és név szerinti szavazással.

A Közgyűlés határozatainak jogi értelemben nincs kötelező érvényük a kormányok számára, ugyanakkor a világ közvéleményének a súlyát hordozzák, valamint a nemzetközi közösség erkölcsi tekintélyét fejezik ki.

A BT minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Eljárási kérdésekben a határozatokat a 15 tagból legalább kilencnek az igenlő szavazatával hozzák meg. Érdemi kérdésekben kilenc szavazat szükséges a határozathozatalhoz, anélkül, hogy az öt állandó tag bármelyike nemmel szavazna 3 A továbbiakban gyakran használjuk a BT rövidítést. Mind az öt állandó tag élt már vétójoggal egy vagy több alkalommal. Ha egy állandó tag nem teljesen ért egyet egy javasolt határozattal, de elfogadását nem akarja vétójával megakadályozni, akkor tartózkodhat — így téve lehetővé a határozat elfogadását, ha az megkapja a szükséges kilenc támogató szavazatot.

A Tanács elnöki pozícióját az egyes tagok töltik be havi váltással, ábécé sorrendben. A Biztonsági Tanács jelenlegi tagjai — Állandó tagok Egyesült Királyság Egyesült Államok Svájci export formalitások anti aging Kína Orosz Föderáció Nem állandó tagok a terminus utolsó éve Argentína Azerbajdzsán Ausztrália Guatemala Luxembourg Marokkó Pakisztán Koreai Köztársaság Ruanda Togo A Biztonsági Tanács összetétele, valamit eljárási szabályai a Biztonsági Tanács reformjával foglalkozó közgyűlési munkacsoport feladata, különösképpen az állandó helyek bővítése és a nem állandó tagság növelése.

A sajátos kérdéssé vált a tagállamok egyenlő képviselete a globális következményekkel járó ügyek megvitatásában. Amíg az ENSZ más szervei csak ajánlásokat tesznek a tagállamoknak, addig egyedül a BT rendelkezik azzal a hatalommal, hogy olyan határozatokat hozzon, amelyek végrehajtása az Alapokmány értelmében kötelező a tagállamok számára.

A Biztonsági Tanácsot úgy szervezték, hogy képes legyen folyamatosan működni. Ezért minden tag egy képviselőjének állandóan jelen kell lennie az ENSZ székhelyén. A BT a székhelyén kívül is bárhol ülésezhet. Amikor egy, a béke fenyegetésével kapcsolatos panaszt a BT elé visznek, általában a BT első tevékenysége az, hogy javaslatot tesz az érintett feleknek: próbáljanak meg békés eszközökkel egyezségre jutni.

A BT megszabhatja egy ilyen megegyezés alapelveit. Bizonyos esetekben a BT maga vállalja a vizsgálatot és a közvetítést. Kiküldhet missziót, kinevezhet különmegbízottakat, vagy felkérheti a főtitkárt jószolgálati közreműködésre a vita békés megoldásának érdekében.

Ha egy nézeteltérés ellenségeskedésekhez vezet, a BT első dolga az, hogy amilyen gyorsan csak lehet, véget vessen ennek. A BT tűzszüneti irányelveket adhat ki, amellyel elősegítheti az ellenségeskedések kiszélesedésének a megelőzését. A BT katonai megfigyelőket és békefenntartó erőt küldhet ki a célból, hogy segítsék a feszültség enyhítését, távol tartsák egymástól a szemben álló erőket, és létrehozzák azokat a nyugodt feltételeket, amelyek között a békés rendezés elérhető.

Ezen túl a BT kényszerítő intézkedések mellett is dönthet, beleértve a gazdasági szankciókat, a fegyverembargót, a pénzügyi büntetést és korlátozásokat, valamint az utazási korlátozásokat, a diplomáciai kapcsolatok megszakítását, a blokádot; sőt a kollektív katonai akciót.

A 24 legfőbb feladat az, hogy az akció azokra összpontosítson, akik felelősek azért a politikáért és gyakorlatért, amelyet a nemzetközi közösség elítél, miközben az intézkedések hatását a népesség és a gazdaság más részeire minimalizálja. Az Egyesült Államokat ért A Békeépítési Bizottság, amelyet a BT ben alapított, a konfliktusból kilábaló országokban a békéért folyó erőfeszítéseket támogatja.

  • A tanulmánykötetet szerkesztette és lektorálta: Prof.
  • Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Törvényszékek és bíróságok Az elmúlt két évtizedben a BT alárendelt szervként ad hoc, területhez kapcsolódó nemzetközi büntető törvényszékeket hozott létre a volt Jugoszláviában és Ruandában az emberiesség elleni bűncselekményeket elkövetők felelősségre vonásának céljából.

E törvényszékek, illetve bíróságok nem állandó fórumok, és munkájuk befejeztével megszűnnek. Prandler Árpád, magyar diplomata — a szerk.

svájci export formalitások anti aging

A Törvényszékhez 1 főnyi személyzet tartozik, akik 83 nemzetet képviselnek. A — A Törvényszék fő ellen emelt vádat, akiket sok ezer áldozat ellen Horvátországban —Bosznia-Hercegovinában —Koszovóban — és a volt jugoszláv Macedón Köztársaságban elkövetett bűncselekményekkel vádolnak. Annak következtében, hogy a Törvényszék beosztásukra való tekintet nélkül felelősségre von egyéneket, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a háborús bűncselekmények elkövetése sehol ne maradjon büntetlenül.

A három Tárgyaló Kamara és egy Fellebbviteli Kamara 16 független bíróból áll. A bírók nem lehetnek ugyanannak az államnak a polgárai. A Tárgyaló Kamarák három bíróból állnak, a Fellebbezési Kamarában öt bíró kap szerepet, ez utóbbi fórumot megosztják a Volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszékkel.

A —es költségvetés ,3 millió dollár volt. Az elítéltek között található Jean Kambanda, aki a népirtás idején Ruanda miniszterelnöke volt — az első kormányfő, akit letartóztattak, és azt követően népirtás miatt elítéltek.

BoxArusha, Tanzánia Tel. Feladata azoknak a személyeknek a bíróság elé állítása, akik A Különbíróság az első olyan nemzetközi büntetőtörvényszék, amelyet teljes mértékben kormányoktól származó önkéntes hozzájárulásokból finanszíroznak. Ennek célja a Vörös Khmerek vezetőinek bíróság elé állítása, az A Tárgyaló Kamara öt bíróból áll, közülük három kambodzsai bíró és egy az elnök.

A Legfelsőbb Bírósági Kamarának hét bírája van, közülük négy bíró kambodzsai és egy az elnök. A Különleges Törvényszéket egy újabb biztonsági tanácsi határozatot követően hozták létre, és hivatalosan ben kezdte meg működését.

svájci export formalitások anti aging

Székhelye a Hágához közeli Leidschendam-Voorburg — elsősorban biztonsági okok és pártatlanságának biztosítása miatt nem Libanonban működik. Az első vádemelést az ügyész januárjában jelentette be.

svájci export formalitások anti aging

A Különleges Törvényszék Kamaráinak összetétele: egy tárgyalás-előkészítő bíró; a Tárgyalási Kamara három bíróval: egy libanoni és két nemzetközi, továbbá két pótbíró: egy libanoni és egy nemzetközi ; valamint a Fellebbviteli Kamara öt bíróval: két libanoni és három nemzetközi. A bírókat az ENSZ főtitkára nevezi ki konzultálva a libanoni kormánnyal. A Tanácsnak 54 tagja van, akiket három évre választanak.

svájci export formalitások anti aging

A tanácsi helyeket földrajzi képviselet alapján osztják el, et az afrikai államoknak, et az ázsiai államoknak, 6-ot a kelet-európai államoknak, et a latin-amerikai és karibi államoknak és at a nyugat-európai és más államoknak.

A Tanácsban a szavazás egyszerű szótöbbséggel történik; minden tag egy szavazattal rendelkezik. Feladatok és hatáskör Az ECOSOC feladatai: Központi fórumként működik a nemzetközi gazdasági és szociális kérdések megvitatására, valamint az olyan kérdésekkel kapcsolatos politikai ajánlások kidolgozására, amelyeket a tagállamokhoz és az ENSZ rendszerhez intéznek.

  • A felvétel Győrság falunapján készült.
  • Unfallort abszolválni absolvieren a cégjegyzékbe be nem jegyzett ténynek abszorbálni absorbieren nincsen jogi kihatása az ellenbizonyításig abszorpció Absorption F.

Tanulmányokat és jelentéseket készít vagy kezdeményez, továbbá ajánlásokat tesz nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi és ezekhez kapcsolódó kérdésekben. Elősegíti az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását és betartását mindenki számára.

svájci export formalitások anti aging

Segíti a főbb nemzetközi konferenciák előkészítését és megszervezését gazdasági, szociális és kapcsolódó területeken, továbbá támogatja e konferenciák tevékenységének összehangolt figyelemmel kisérését.

Koordinálja a szakosított intézmények tevékenységét a velük folytatott konzultációk, továbbá a részükre és a Közgyűlésnek tett ajánlások keretében.

db. „Tükröz” szóra releváns honlap áttekinthető listája

A nemzetközi gazdasági és szociális kérdések megvitatása, valamint szakpolitikai javaslatai révén az ECOSOC kulcsszerepet játszik a nemzetközi fejlesztési együttműködés erősítésében és a tevékenységi prioritások meghatározásában az ENSZ szervezeteinek egész rendszerében. Ülésszakok és alárendelt testületek A Gazdasági és Szociális Tanács rendszerint számos — munkájának a szervezésével foglalkozó — rövid ülésszakot és sok előkészítő találkozót, svájci export formalitások anti aging és panelvitát tart egész évben a civil társadalom tagjainak a részvételével.

Almost as if he had been the speech writer of Viktor Orbán.

Egy négyhetes ülésszakra is sor kerül érdemi kérdésekről júliusban, évenként felváltva New Yorkban vagy Genfben. Az ülésszaknak van egy magas szintű szegmense miniszterek és más hivatalos személyek részvételével, amelyen jelentős gazdasági, szociális és humanitárius kérdéseket vitatnak meg. Békeépítés, békefenntartás és béketeremtés: olyan Békeépítési Bizottság felállítása, amely segíti az országok sikeres átmenetét a háborúból a békébe, ezt egy hivatal, az alapok és az ENSZ békefenntartó műveleteinek rendőri részlege támogatja.

Védelemi felelősség: a kollektív nemzetközi felelősség egyértelmű elfogadása a lakosság védelmének érdekében népirtás, svájci export formalitások anti aging bűnök, etnikai tisztogatás és az emberiesség elleni bűncselekmények esetén. Emberi jogok, demokrácia és jogrend: az ENSZ emberi jogi mechanizmusának megerősítése, az Emberi Jogi Főbiztosság költségvetésének megduplázása; az Emberi Jogi Tanács létrehozása; a demokráciának mint egyetemes értéknek az újbóli megerősítése; az új Demokrácia Alap üdvözlése; a mindent átható, nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, ideértve az egyenlőtlenség, a nők és a lányok elleni erőszak, valamint a büntetlenség megszüntetését.